Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetem
Országos Műszaki Információs Központ És Könyvtár

Szerzői jogi információ

Jogi tanácsadás

A szerzői jog biztosítja mindazt a hátteret, mely akár a felhasználók, akár az oktatók oldaláról nézve törvényessé teszi a kutatás szakirodalmi hátterét, meghatározza a szerzők műveinek jogszerű felhasználási feltételeit és véd a szellemi alkotások jogtalan felhasználóival szemben. Tekintettel arra, hogy egyetemünk oktatóit és hallgatóit, valamint könyvtárunk látogatóit is érinti ez a téma, honlapunkon létrehozunk egy hasznos információkat tartalmazó és reményeink szerint érdemi segítséget nyújtó szerzői jogi, esetenként iparjogvédelmi kérdésekkel foglalkozó oldalt, melyet lehetőség szerint folyamatosan frissítünk.

I. Jogforrások

1. Főbb hazai jogforrások

2. Főbb közösségi és nemzetközi jogforrások

II. Segédanyagok

1. Szerzői jogi fórum 2009. november 5. összefoglalója

2. Az Artisjus témával kapcsolatos állásfoglalásai és publikációi

3. A Szerzői Jogi Szakértő Testület vonatkozó szakértői véleményei/állásfoglalásai

Szakértő Testület összes véleményének közzététele nem saját szolgáltatás. A testület állásfoglalásai megtalálhatóak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapján.

A) Oktatói, kutatói publikációkkal kapcsolatos állásfoglalások

2003/7 Tankönyvben szereplő táblázatok, képletek szerzői jogi védelme, felhasználása
Egy szerzői jogi védelem alatt álló kiadványban szereplő táblázatok szerkezetének, formulák rendszerének van-e egyéni eredeti jellege, ezért megilleti-e őket szerzői jogi védelem, illetve, hogy azok felhasználása a törvény, illetve szerzői jogok jogosultjának hozzájárulása hiányában a Szerzői jogi törvény 16. § (6) bekezdés alapján jogosulatlan-e?
A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértői véleménye a fenti kérdésre ad választ.
http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2003/
http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2003/2003PDF/szjszt_szakv_2003_007.pdf


2006/25 Idézés esetén forrás megjelölése
A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértői állásfoglalásában arra a gyakori kérdésre ad választ, hogy melyek a jogszerű forrásmegjelölés szabályai. Az idézés során gyakran felmerülő probléma a törvény által előírt „indokolt terjedelem” határának kérdése.  A gyakorlat szerint ez a felvetés korántsem ígérkezik annyira könnyen megválaszolhatónak, mint az első ránézésre tűnik.  Az állásfoglalás többek között ennek tisztánlátásához nyújt érdemi segítséget.
http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2006/
http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2006/ELLENORZOTT_PDF/szjszt_szakv_2006_25_REC_PDF.pdf


2006/32 Munkaszerződéstől eltérő megállapodás alapján létrehozott tanulmány felhasználása
A szerzői jogi törvény alapján a munkáltatónak bizonyos esetben joga van felhasználni a munkavállaló szellemi alkotását, amennyiben arra a munkavállaló a munkáltatóval kötött megállapodása alapján köteles volt. Éppen egy a BME-n megtörtént esetet követő megkeresésre ad választ a testület és segít a jogértelmezésben. A szerzői jog a szerző jogainak védelmét erősíti, mely tanulságos lehet a későbbi gyakorlat számára is.
http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2006/
http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2006/ELLENORZOTT_PDF/szjszt_szakv_2006_32_REC_PDF.pdf


2007/11 Cikkek szerzői jogi védelme
Bár ez a testületi döntés nem a szorosan vett oktatói publikációk szerzői jogi kérdéseivel foglalkozik, de mégis sok olyan információt tartalmaz, amely hasznosnak bizonyulhat. A különböző írott és elektronikus médiumokban megjelenő cikkek, tudósítások egyéb hírek szabad felhasználási szabályai főképp a szerzői jogi törvény 2004-es módosítása során szigorúbbá váltak. Ez az eset az előbb említett változások gyakorlati megvalósításában nyújt segítséget akár a szerzői, akár felhasználói oldalt tekintve.
http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2007/
http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2007/2007PDF/szjszt_szakv_2007_011.pdf


2007/34 Szakirodalmi mű szerzői jogi védelme
Az egyes kutatók/oktatók új megoldásaira, találmányaira, matematikai módszereire épülő gyakorlati alkalmazások felvethetnek bizonyos szerzői jogi kérdéseket, ha nincsenek előre tisztázva a részletek. Az a kérdés, hogy mi számít szerzői jogsértésnek, ebben az esetben nyilvánvalóan egyedi elbírálás kérdése, azonban az erre az ügyre adott állásfoglalás különösen alkalmazható a BME-n felmerülő hasonló jövőbeni konfliktusok megoldásában és megelőzésében.
http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2007/
http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2007/2007PDF/szjszt_szakv_2007_034.pdf


2007/36 Szakirodalmi mű közzététele és felhasználása az Internet útján
Az egyes nagy terjedelmű oktatói publikációk engedély nélküli, illetve haszonszerzési célból történő internetes elérhetővé és letölthetővé tétele szerzői jogi aggályokat vet fel. Ennél a konkrét esetnél a testület az ún. e-könyvek (digitalizált formában közzétett könyvek) jogi helyzetét, azok szabad felhasználási szabályait értelmezi. A manapság egyre gyakoribbá váló elektronikus közzétételt nem követi kellő hatékonysággal a szerzői jogosultságok érvényesítése. Az állásfoglalás az előbbi aggályokra hívja fel a figyelmet az e-könyvek jogi státuszának leírásával.
http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2007/
http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2007/2007PDF/szjszt_szakv_2007_036.pdf

B) Könyvtárral kapcsolatos állásfoglalások

2002/14 Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadójának jogi védelme, internetes felhasználási jogának gyakorlása
Az online közzététel és az arra adott engedély témája került elő egy könyvtári állománygyarapítási tanácsadó kiadvány kapcsán 2002-ben. A testület szerzői jogi, illetve a kiadvány online hozzáférhetővé tételének engedélyezésével kapcsolatos vitás kérdésekre ad a könyvtárak szempontjából különösen hasznos válaszokat.  
http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2002/
http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2002/2002PDF/szjszt_szakv_2002_014.pdf


2004/29 Hazai és külföldi időszaki kiadványok tartalmának digitális archiválásával összefüggő szerzői jogi kérdések

A könyvtári archiválással kapcsolatos szerzői jogi kérdések, illetve aggályok mennyiségre talán a legterjedelmesebbek a könyvtárakat érintő témák közül, főleg azért, mert viszonylag kis időn belül, de nagy számban terjedtek el az archivált anyagokat tartalmazó és nyilvánosságra segítő adatbázisok.
Az olvasók munkáját, kutatását segítő bibliográfiai adatok mellé a keresett cikkek teljes szövegének adatbázisba kerülése tovább bonyolította a helyzetet és további kérdéseket vetett fel. A könyvtári adatbázisokra vonatkozó szerzői jogi kérdések legrészletesebben kifejtett válaszait találhatjuk meg ebben az állásfoglalásban, érdemes az egészet áttanulmányozni.  
http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2004/
http://www.hpo.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2004/2004PDF/szjszt_szakv_2004_029.pdf

2006/5 Az idézeteket tartalmazó tanulmány online hozzáférhetővé tétele; nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak által végezhető szabad másolatkészítések feltételei
A testületet megkereső közgyűjteménynél készülő kutatószolgálati jelentések és forrásszemlék internetes honlapon történő közzétételének szerzői jogi vonatkozású kérdései minden érdekelt intézmény számára lényegesek lehetnek.
A művek/tankönyvek egyes, például egyetemi vizsgák szempontjából lényeges részeinek külön kölcsönzésre, illetve másolásra bocsátása szintén életszerű, gyakorta előforduló jelenség napjainkban. Az állásfoglalást jegyző szakemberek minden, ezekkel a témákkal kapcsolatos kérdőjelre lényegi és világos választ adnak.
http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2006/
http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2006/ELLENORZOTT_PDF/szjszt_szakv_2006_5_REC_PDF.pdf

2008/23 Adatbázis szerzői jogi és sui generis védelme
Az adatbázissal már e helyütt is foglalkozik egy testületi vélemény. Az itt megtalálható szakértői állásfoglalás azonban ebben az esetben nem könyvtári beadványra válaszol, hanem bíróság előtt zajló peres eljárás során felmerült szakértői tudást igénylő és könyvtárakat, mint adatbázis-előállító intézményeket érintő kérdésekre.
Az adatbázis előállítóit bizonyos törvényi feltétel esetén nem csak szerzői jogi, de önállóan akár a szerzői jogival együttesen, ún. sui generis védelem is megilleti.
Ennek megvalósulásáról, gyakorlati alkalmazásáról kaphat az érdeklődő széleskörű tájékoztatást az állásfoglalás elolvasásával.
http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2008/
http://www.mszh.hu/testuletek/szjszt/SZJSZT_szakvelemenyek/2008/2008PDF/szjszt_szakv_2008_023.pdf

4. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata

5. Egyéb, a témával foglalkozó cikkek, tanulmányok, publikációk

6. Szerzői jogok tulajdonosának keresése (mely szervezetekhez és adatbázisokhoz fordulhatunk)


Magyar:

ARTISJUS jogutód nyilvántartás

http://artisjus.hu/egyeb_tevekenyseg/jogutodok_nyilvantartasa/jogutodok_nyilvantartasa__ad/

ARTISJUS Műjegyzék

http://www.artisjus.hu/egyeb_tevekenyseg/onkentes_mujegyzek/

ARTISJUS jogutód keresése

http://artisjus.hu/egyeb_tevekenyseg/jogutodok_nyilvantartasa/jogutodok_keresese/

ARTISJUS Szerzői álnév- és művésznév-nyilvántartás

http://artisjus.hu/szerzoknek__jogdijkifizetes_/tajekoztatok/alnev_tajekoztato/

Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület http://www.miszje.hu/kozerdeku.html

Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

http://www.maszre.hu/

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület

http://www.hungart.org/


Nemzetközi:

ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works)

http://www.arrow-net.eu/

EUROPEANA

http://www.europeana.eu/portal/

VIAF

http://viaf.org/

WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders)

http://norman.hrc.utexas.edu/watch/

III. Hasznos linkek

Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
Jogiforum
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala     
Szerzői Jogi Szakértő Testület
Iparjogvédelmi és Szerzői jogi Szemle

Szerzői joggal foglalkozó blog:
http://eszerint.blog.hu/page/9

2019. február 20. szerda

minositett konyvtar logo

Nyitvatartás

Könyvtár

Hétköznap: 8:00-20:00

2019. február 20-án a Közösségi terem 16 órától zárva tart!

Elérhetőségek

Levélcím
elerhetosegek mail1111 Bp., Budafoki út 4-6.

1518 Bp., Pf. 91.


Tájékoztatás
elerhetosegek tel+36 1 463-3534, 463-1069

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Kölcsönzés
elerhetosegek tel+36 1 463-1790, 463-1152

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Igazgatóság
elerhetosegek mail1111 Bp., Műegyetem rkp. 3.
K. ép. I. em. 90.

elerhetosegek tel+36 1 463-2441

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Széchenyi 2020


inyk logo

Térképek

terkep ko

Fontos linkek

Hirdetések