Ugrás a tartalomra
Hogyan lehet eljutni a BME Levéltárba?

Az egyetem megközelítése: http://www.bme.hu/hol-talalhato-a-bme A Levéltár az egyetem Központi épületében található a földszint 19-es irodában (korábban alagsor). A legegyszerűbb megközelítés a Budafoki úti kapun vagy az M4 metrólift utáni rakparti kapun lehetséges. Ezektől a kapuktól az épület északi bejárata érhető el, ahonnan belépve a bal oldali folyosón szinte azonnal a Levéltár következik.

FRISSÍTÉS: a Levéltár 2022. december 12. és 2023. február 24. között a Könyvtárépület fsz. 5. szobában működik, amely a Budafoki út 4-6. szám felőli bejárattól közelíthető meg legkönnyebben!

Autóval tudok-e a Levéltár közelében parkolni?

Igen, a Műegyetem rakparti parkolóban, illetve a környező utcákban (parkolási díjas).

Ha kerékpárral érkezem, hol tudom tárolni a biciklimet ügyintézés/kutatás közben?

A Központi épület udvarán az épület északi és a könyvtár felőli bejáratánál is rendelkezésre állnak biciklitárolók.

Milyen típusú iratokat őriz a BME Levéltár?

A Levéltár a BME összes szervezeti egységének és a Műegyetem elődintézményeinek maradandó értékű iratait gyűjti és őrzi (beleértve a hallgatói nyilvántartásokat is). Emellett az egyetemen működő társadalmi szervezetek, kulturális és sportegyesületek  történeti értékű iratait is őrzi (pl. MAFC, Műegyetemi Szimfonikus Zenekar). Gyűjti ezen kívül az egyetem jeles oktatóinak (irat)hagyatékait, az oktatók és volt hallgatók életút-interjúit, az egyetemi életükkel kapcsolatos személyes dokumentumokat.

Mi a legkorábbi irat a Levéltárban?

A József Ipartanoda nevű, 1846-tól működő elődintézményünk iratai a legkorábbi dokumentumok, illetve vegyes irataink között megtalálható egy 1588-as oklevél.

Mikor kerülnek a Levéltárba az iratok?

Jogszabály alapján a keletkezésüktől számított 15 éven belül a Levéltár nem vesz át iratokat. A Levéltárba kerülés időpontjáról az Egyetem hatályos iratkezelési szabályzata rendelkezik.

Hol találok információt arról, hogy pontosan milyen iratok találhatók a Levéltárban?

Az iratanyag nyilvántartása itt érhető el: www.omikk.bme.hu/leveltar/kutatas/iratok-nyilvantartasa, a részletesebb tájékozódást segítő ún. levéltári segédletek pedig itt találhatók: www.omikk.bme.hu/leveltar/kutatas/segedletek-adatbazisok

Milyen online adatbázisokban tudok keresni?

Folyamatosan bővül az online is elérhető állományunk, adatbázisaink listája, amelyek itt érhető el:

www.omikk.bme.hu/leveltar/kutatas/segedletek-adatbazisok

Az online megtalálható, de nem látható oldalak esetében mi a teendőm?

A hatályos jogszabályok értelmében a személyes adatokat is tartalmazó iratanyagok csak bizonyos megkötésekkel kutathatók. Amennyiben Ön tudományos kutatást folytat és rendelkezik az ezt igazoló ún. támogató nyilatkozattal, ennek bemutatása után az online adatbázisban (pl. vezetőtestületi jegyzőkönyvek) nem látható oldalhoz is hozzáférést kap. Amennyiben ilyen nyilatkozattal, vagy az érintett (halála esetén örököse) hozzájárulásával nem rendelkezik az adatok megismeréséről, csak akkor juthat hozzá az iratanyaghoz, ha a kutatás – a kutató költségére készített – anonimizált másolattal is megvalósítható (ez természetesen a helyben történő kutatás esetén is érvényes).

Hogyan tudok támogató nyilatkozatot szerezni?

A támogató nyilatkozatot tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó intézmény (pl. múzeum, levéltár, könyvtár, egyetemi és főiskolai tanszék, kutatóintézet) vezetője adhat ki. Ehhez csatolni kell a kutató publikációs jegyzékét, valamint részletes kutatási tervét is, amely a tudományos kutatást engedélyező, megalapozott döntést elősegíti. A BME Levéltárban szükséges támogató nyilatkozat innen tölthető le:

www.omikk.bme.hu/leveltar/kutatas/kutatasi-tajekoztato

Van-e beiratkozási díj a Levéltárban?

Nincs, a levéltári kutatás ingyenes regisztrációhoz kötött. Az ehhez szükséges dokumentumok személyesen a Levéltárban tölthetők ki vagy előzetesen, a Levéltárba látogatás előtt.

Mi a kutatás menete a levéltárban?

A levéltári kutatás menetéről és a díjszabásokról itt tud tájékozódni.

www.omikk.bme.hu/leveltar/kutatas/kutatasi-tajekoztato

A kutatott levéltári anyagról kaphatok-e másolatot, ha igen, milyen formában?

Amennyiben állományvédelmi kizáró ok nem áll fenn, a helyben kutatott anyagról fénymásolat vagy szkennelt másolat készíthető. Emellett saját fényképezőgéppel/telefonnal fotó készíthető. Az online kutatott anyagok esetében a kívánt oldalak letölthetők. 

Hogyan közölhetők a levéltári másolatok?

A közlési céllal megrendelt másolatok esetében a Levéltár vezetőjével szükséges egyeztetni a közlés helyét, formáját, célját az engedélyezés miatt. Amennyiben már digitális formában áll rendelkezésre és az online letöltött dokumentumokat kívánja használni, az ott feltüntetett levéltári jelzetek felhasználása szükséges. Kérjük minden esetben küldjön a Levéltár számára értesítést a forrásanyag felhasználásával készült publikációról (vagy annak egy példányát juttassa el hozzánk).

Hogyan kell hivatkozni a kutatás során felhasznált levéltári dokumentumokra?

A kutatás során megismert levéltári jelzet (azonosító adatok) közlésével. Szükség esetén a Levéltár munkatársaihoz fordulhat az azonosító adatok tisztázása érdekében.

Milyen adatokat találhatok felmenőimről, családtagjaimról, akik itt végeztek/dolgoztak?

Az egykori hallgatókról főként személyes adatokat (név, születési idő, vallás /csak 1945 előtti iratkozáskor/, anyja neve /csak 1945 utáni iratkozáskor/, középiskola típusa és pontos neve /utóbbi csak 1945 utáni iratkozáskor) és tanulmányi adatokat (tantárgyak, érdemjegyek, oktatók). Emellett egyedi iratokban egyéb adatok is fellelhetők (ösztöndíjak, fegyelmi ügyek stb.).

Az itt oktatókról 1945 előtt ún. szolgálati és minősítési lapok állnak rendelkezésre, 1945 után személyi dossziék. A kitöltöttségtől függően ezekben az alapvető személyes és munkavállalói/fizetési adatokon túl számos információ, beleértve hadiszolgálat, párttagság, kitüntetések stb. megtalálhatók. A rendelkezésre álló személyi anyagokról név szerinti lista készült, a Levéltár ennek alapján adhat felvilágosítást, amennyiben valamilyen adatvédelmi korlátozás nem áll fenn. 

Lehetséges-e a Levéltárban az adatgyűjtés évfolyam- és vagy tankörtalálkozóhoz?

A Levéltárnak a hatályos adatvédelmi jogszabályi előírásokkal, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2015. október 22-én kiadott ajánlásával összhangban csak a nevet és a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat (cím, telefonszám) áll módjában a szervező rendelkezésére bocsátani. Ugyanakkor a korabeli lakcímeket a Levéltárban őrzött hallgatói nyilvántartások sajnos minimális mértékben tartalmazzák, így az esetek nagy részében csupán az adott tanévben beiratkozottak vagy végzettek névlistája érhető el a szervezők számára.

Az évfolyamon belül tankörökbe osztott egykori hallgatóinkat még nehezebb azonosítani, a nyilvántartások ugyanis csak egy azonosítószámot, az ún. törzskönyvi számot tartalmazzák. A tanköri névsorok csak esetlegesen maradhattak meg valamely tanulmányi ügyiratban.    

Mivel tudja a Levéltár segíteni az alumni tevékenységet, az öregdiákokat?

Egyrészt emlékeik, dokumentumaik, fényképeik stb. befogadásával, életút-interjúk készítésével, valamint találkozóik, szerveződéseik segítésére egykori oktatóik, egyetemi helyszínek, események stb. vonatkozásában igyekszünk információval, fotóanyaggal szolgálni.  

Őriz-e a Levéltár szakdolgozatokat, diplomaterveket, doktori disszertációkat?

Nem, ezek egyike sem tartozik a Levéltár illetékességi körébe. A doktori disszertációkat az egyetemi könyvtár gyűjti, a szakdolgozatokról pedig az illetékes tanszékek tudnak felvilágosítást nyújtani. Ugyanakkor egyes oktatói irathagyatékunkban előfordulhatnak régi szakdolgozatok, disszertációk, egyedi dokumentumként.

Őriz a Levéltár indexeket/leckekönyveket?

A Levéltár illetékességből nem veszi át ezeket, azonban korábbi tanszéki és dékáni hivatali anyagokkal együtt bekerült hozzánk egy közel 700 db-os különgyűjtemény. Az ezekről készült jegyzék alapján a Levéltár ellenőrzi és amennyiben köztük van az Ön eredeti indexe, azt visszaszolgáltatjuk.

Őriz-e a Levéltár diplomákat?

A Levéltár illetékességből nem vesz át eredeti diplomákat, okleveleket, azonban tanszéki és dékáni hivatali anyagokkal együtt bekerült hozzánk egy közel 100 db-os különgyűjtemény. Az ezekről készült jegyzék alapján a Levéltár ellenőrzi és amennyiben köztük van az Ön diplomája, azt visszaszolgáltatjuk.

Eredeti oklevelek, diplomák emellett személyi hagyatékokban is fellelhetők, valamint az állományunk forrásértékének gazdagítása céljából felajánlás vagy vásárlás révén gyűjtjük a különböző időszakokban és karokon kiadott eredeti okleveleket.

Hogyan kérhetek igazolást a tanulmányi/szolgálati időmről?

Tanulmányi/szolgálati idő igazolást kérhet személyesen a Levéltárban vagy e-mailen keresztül is. Utóbbi esetben töltse ki a formanyomtatványt, amelyet itt érhet el, majd a kitöltött űrlapot küldje a leveltar@bme.hu címre. Az igazolást a Levéltárban őrzött hallgatói törzskönyvek alapján készítjük el és az alábbi adatokat tartalmazza: személyes adatok, kar, tagozat, beiratkozás dátuma, végzett félévek száma, abszolutórium (végbizonyítvány) kiállításának dátuma, oklevél száma, kelte.

Hogyan kérhetek igazolást a végzettségemről?

Végzettség igazolást kérhet személyesen a Levéltárban vagy e-mailen keresztül is. Utóbbi esetben töltse ki a formanyomtatványt, amelyet itt érhet el, majd a kitöltött űrlapot küldje a leveltar@bme.hu címre. Az igazolást a Levéltárban őrzött oklevél-mintalapok alapján készítjük el.

Hogyan kérhetek igazolást az összes tantárgyamról/érdemjegyemről?

A felvett és elvégzett tantárgyakat, óraszámokat és érdemjegyeket törzskönyvi másolattal vagy kivonattal tudjuk igazolni. Ezt kérheti személyesen a Levéltárban vagy e-mailen keresztül is. Utóbbi esetben töltse ki a formanyomtatványt, amelyet itt érhet el, majd a kitöltött űrlapot küldje a leveltar@bme.hu címre.

Kérhetek-e másolatot/kivonatot a leckekönyvemről?

A Levéltár nem őriz leckekönyveket, annak adatai (felvett és elvégzett tárgyak, érdemjegyek stb.) a hallgatói törzskönyvekben találhatók. A törzskönyvéről kérhet másolatot vagy kivonatot. A behozott eredeti leckekönyvéről a Levéltár nem jogosult másolatot készíteni, azt hitelesíteni.

Mi a különbség a törzskönyvi másolat és a törzskönyvi kivonat között?

A törzskönyvi másolat egy, az eredeti dokumentumról fénymásolással vagy szkenneléssel készített, a teljes szöveget formahűen tartalmazó, oldalanként hitelesített másolat, amely minden törzskönyvi adatot tartalmaz. A törzskönyvi kivonat a hallgatói törzskönyvi oldalakról készített, nem formahű, a dokumentum szövegét teljesen vagy részlegesen tartalmazó kivonatos másolat.

Van-e díja a hiteles másolatnak?

A másolat készítése ingyenes.

Kérhetek-e idegen nyelvű törzskönyvi kivonatot?

A Levéltár nem jogosult idegen nyelvű kivonat kiállítására, azt a kari Dékáni Hivatalok intézik, a Levéltár által biztosított információk alapján.

Kérhetek-e igazolást a műegyetemi munkaviszonyomról a Levéltárban?

Nem, ezeket a dokumentumokat a Levéltár nem veszi át, az igazolások ügyében a Kancellária Humánerőforrás Igazgatóság Munkaügyi Osztályát kell megkeresni.

Van-e díja az igazoláskészítésnek?

Az igazolás kiállítása ingyenes.

Mi a különbség a szolgálati idő és a végzettség igazolás között?

A szolgálati idő igazolás az egyetemen töltött tanulmányi idejét, a végzettség igazolás pedig a megszerzett oklevele adatait tartalmazza. Előbbit főleg a nyugdíjbiztosító intézetek adategyeztetési eljárásai során kérik tőlünk a hivatalok/természetes személyek; míg az utóbbi elsősorban a munkáltatók felé igazolja a végzettséget.

Lehet-e idegen nyelvű igazolást kérni?

Természetesen kérhet angol nyelvű igazolást is. Az idegen nyelvű igazolás kiállítása ingyenes.

Kérhetek-e hiteles másolatot a diplomámról?

A Levéltár csak az őrzésében lévő oklevél-mintalapokról (amelyek alapján a végzettség igazolást is kiállítja) jogosult hiteles másolatot készíteni. Az ügyfél által rendelkezésre bocsátott eredeti oklevélről a Levéltár nem jogosult másolatot készíteni, azt hitelesíteni. Az eredeti diplomák hitelesítésével kapcsolatban a BME Központi Tanulmányi Hivatalt keresse fel.

Elvesztettem a diplomámat. Kérhetek az eredetivel megegyező másodlatot?

A Levéltár nem állít ki oklevél másodlatot (azaz az eredetivel megegyező példányt), erre a BME Központi Tanulmányi Hivatal jogosult.

Van-e díja az oklevél mintalapról készített hiteles másolatnak?

A másolat készítése ingyenes.

Kérhetek-e harmadik személy részére igazolást?

Az érintett meghatalmazása ellenében természetesen kérhető igazolás harmadik személy számára is.

Hogyan tudom átvenni az igazolást/másolatot/törzskönyvi kivonatot?

A levéltárban személyesen (vagy meghatalmazott által) nyitvatartási időben: H, K, CS 9-16h, vagy postai úton. Az űrlap kitöltésekor tüntesse fel, melyik lehetőséget választja.

Megkaphatom az igazolást e-mailen keresztül is?

Természetesen el tudjuk küldeni e-mailen keresztül is az elkészült igazolást, azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elektronikus úton kézhez kapott igazolás nem váltja ki az igazolás eredeti példányának személyes/postai átvételét, ugyanis a jelenleg hatályos hazai szabályozás szerint az elektronikus irat ebben a formában nem hiteles okirat.

A hallgatói nyilvántartások milyen időszakokból kerültek be a levéltárba?

A hallgatói nyilvántartásokkal karonként eltérő időintervallumból rendelkezik a Levéltár, de általánosságban elmondható, hogy a 19. század végétől a 2000-es évek elejéig terjed a gyűjtemény.

Hozzájuthat-e más a személyes adataimhoz?

Nem. A levéltári adatkezelést és a kutatás során megismerhető adatok körét jogszabályi előírások részletesen rögzítik.

Tanulmányi kirándulást, levéltári órát tervezek az osztályomnak. Milyen programokat tud kínálni a Levéltár?

A levéltár mint speciális tudás- és információs bázis az alap-, a közép- és a felsőfokú oktatásban is részt vesz. Foglalkozásainkon az eredeti iratokkal való közvetlen találkozás élménye olyan többletet biztosíthat a gyerekek és diákok számára, ami élményszerűvé teszi a tanulást, a történelmi korok, helyi hagyományok megelevenítését, bemutatja a műegyetemi vonatkozású kulturális értékeket és kiemelkedő mérnöki személyiségeket, valamint fejleszti a kritikai gondolkodást és a szövegértést.

Eseti foglalkozásaink:

5-12. osztályos tanulók részére:

- a műegyetemi oktatás és az egyetemi polgárok mindenkori életének források általi megismertetése

- az 1956-os műegyetemi események felidézése (akár épület- vagy kertsétával egybekötve)

- gyerekegyetemi szemináriumok tartása

Középiskolások részére:

- a műegyetemi oktatás és az egyetemi polgárok mindenkori életének források általi megismertetése

- az 1956-os műegyetemi események felidézése (akár épület- vagy kertsétával egybekötve)

- iratkezeléssel kapcsolatos iskolarendszerű vagy egyéb oktatásban résztvevők számára az irat életciklusának utolsó állomását jelentő levéltár működésének bemutatása

A felsőoktatásban részt vevők számára:

- forrásismeret, forráskezelés

- oktatás- és tudománytörténettel kapcsolatos forrásismertetés

Hogyan tudom használni a Levéltár könyvtárát?

A Levéltár közel 2000 kötetes kézikönyvtárral rendelkezik, amelyek között az Aleph integrált könyvtári katalógusban lehet böngészni:

https://aleph.omikk.bme.hu/F/DU99YPYI9LND726R55C8ALSABPR3IY9KKRI7HCHFYF95ISXS55-41223?func=find-acc&acc_sequence=000194288

A helyileg a Levéltárban található könyvek csak helyben, a Levéltár nyitvatartási idejében kutathatók a könyvtár olvasói, illetve a levéltár regisztrált kutatói számára. A helyileg valamelyik könyvtári raktárban található könyvek a könyvtárban kérhetők ki, ott használhatók.

A gyűjteményben egyetemtörténeti kiadványok, levéltártudományi szakkönyvek, más levéltárak anyagait ismertető segédletek, általános történelmi és tudománytörténeti könyvek találhatók. Az állomány része a Műegyetem 1956 Alapítvány által gyűjtött, kifejezetten az 1956-os forradalom történetével kapcsolatos kiadványok.

Van-e a Levéltárnak digitális könyvtára?

A Levéltár saját kiadványai, valamint néhány egyetemtörténeti vonatkozású kiadvány elektronikus formában itt érhető el: www.omikk.bme.hu/leveltar/kiadvanyok

Szakdolgozat, TDK-dolgozat írásához keresek segítséget.

Főként az alábbi témákban tudjuk dokumentumokkal segíteni a munkát: BME intézménytörténet, az itt folyó képzések története, professzorok munkássága, általános felsőoktatás-történet, jelentős köztörténeti témák egyetemi vonatkozásai (pl. 1848-as, 1956-os forradalmak, Tanácsköztársaság, numerus clausus, a dualizmus kori, két világháború közötti és a szocializmus kori iparfejlődés, kutatás-fejlesztési tevékenység egyes vonatkozásai).

Műegyetemi oktató által tervezett épületek iratai, tervanyaga megtalálhatók-e a Levéltárban?

Nem, csak a műegyetemi épületek tervanyagát őrizzük. Ugyanakkor néhány hagyatékban esetlegesen előfordulhatnak az oktató egyéb, nem oktatási munkájával kapcsolatos dokumentumok is. Erről részletesen a Levéltárban kaphat felvilágosítást.